Regulamin Żłobka Niepublicznego „Nasze Ananasy”

I Organizacja

 1. Żłobek jest instytucją oświatową, wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą. 
 2. Pracą oddziału żłobkowego (grupy) kieruje opiekun posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Realizuje swoje działania zgodnie z założonym programem.
 3. W przypadku nieobecności opiekuna grupy (np. z powodu zwolnienia lekarskiego) Dyrektor może zlecić pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą innemu opiekunowi w ramach zastępstwa lub połączyć z innym oddziałem. 
 4. Podstawową jednostką organizacyjną Żłobka jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. 
 5. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wypełnienie Karty Zgłoszenia Dziecka oraz podpisana przez Rodziców/Opiekunów prawnych dziecka i Dyrektora Umowy o świadczeniu usług  w Żłobku.
 6. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, które ukończyły 1 rok życia. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może przyjąć do Żłobka dziecko, które nie ukończyło 1 roku życia. 
 7. Praca z dziećmi prowadzona jest przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku  z wyjątkiem dni świątecznych) od 7:00 do 17.00. 
 8. Dziecko mogą przyprowadzać i odbierać Rodzice lub prawni Opiekunowie dziecka  lub upoważniona przez nich osoba (pełnoletnia), po uprzednim poinformowaniu Żłobka i potwierdzeniu na piśmie. 
 9. Dziecko przyprowadzane do Żłobka musi być zdrowe, tj. nie mające kataru, gorączki, biegunki, wymiotów, itp. 
 10. Dziecko powinno posiadać buty zmienne, przybory do mycia zębów, piżamę, bieliznę  i odzież na przebranie. 
 11. Żłobek, w miarę możliwości, w porozumieniu z Rodzicami (Opiekunami prawnymi dziecka) może organizować bez dopłat zajęcia dodatkowe, (np. język angielski, rytmika, zabawy stymulujące rozwój mowy). 
 12. Każde dziecko ma przypisane mu miejsce w szatni oraz osobny leżak. 
 13. W Żłobku jest wyznaczany czas na odpoczynek dzieci. 
 14. Żłobek funkcjonuje 12 miesięcy w roku z wyłączeniem dwóch tygodni w okresie wakacji – termin ustalony zostaje przez Dyrekcję w porozumieniu z Radą Rodziców Żłobka na początku roku szkolnego.
 15. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do Żłobka. Do Żłobka nie wolno przynosić własnych posiłków. 
 16. W żłobku obowiązuje zakaz wjazdu z wózkami na teren placówki. Rodzic zobowiązany jest do pozostawienia wózka (przypięcia wózka linką zabezpieczającą do istniejącej poręczy) na piętrze przed wejściem do palcówki. Rzeczy dziecka (śpiworek, kocyk itp.) rodzic ma możliwość pozostawić wewnątrz placówki w szafce usytuowanej na korytarzu pod tablicą informacyjną żłobka.

II Ogólne zasady pobytu dziecka w Żłobku

 1. Dziecko ma zagwarantowaną fachową opiekę w dni powszednie każdego tygodnia,  w godzinach 7.00 do 17.00, przez 12 miesięcy w roku z możliwością wyłączenia maksymalnie dwóch tygodni w okresie wakacyjnym. 
 2. Dziecko w Żłobku może przebywać maksymalnie 10 godzin dziennie.
 3. Po obiedzie prowadzi się we wszystkich grupach zajęcia wyciszające, a najmłodsi korzystają ze sjesty poobiedniej z możliwością snu. Nie jest to tradycyjne leżakowanie. Jeżeli dziecko nie śpi, to słucha bajek, opowiadań, muzyki relaksacyjnej i odpoczywa. W czasie sjesty dzieci przebywają pod opieką nauczycielki. 
 4. Po przyprowadzeniu dziecka do Żłobka należy wprowadzić je do sali, w której odbywają się zajęcia, aby nauczyciel mógł wpisać obecność w danym dniu, a Rodzic (Opiekun prawny dziecka) był pewien, że dziecko jest pod opieką nauczyciela. 
 5. Dzieci mogą być odbierane tylko przez Rodziców (Opiekunów prawnych dziecka), bądź inne osoby, które zostały wpisane do karty zgłoszenia dziecka do Żłobka, bądź po uprzednim osobistym powiadomieniu Żłobka o zmianie osoby odbierającej dziecko. Osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie wydajemy dziecka ze Żłobka. 
 6. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia. 

Jeżeli u dziecka stwierdzony zostanie stan podgorączkowy lub jego samopoczucie będzie wskazywało na stan chorobowy Rodzice (Opiekunowie prawni dziecka) zobowiązani są do zabrania dziecka ze Żłobka. 

 1. Dzieci nie mogą przynosić do Żłobka i spożywać w sali słodyczy, gum do żucia  i chipsów. 
 2. W żłobku odprawiane mogą być w godzinach przedpołudniowych urodziny dziecka. Rodzic wówczas zapewnia zdrową przekąskę (owoce, warzywa, ciastka zbożowe z obniżoną  zawartością cukru).
 3. Żłobek wyposaża dzieci we wszystkie potrzebne im do wszechstronnego rozwoju pomoce, przybory, artykuły papiernicze i higieniczne (z wyjątkiem pieluch oraz chusteczek do pielęgnacji). 
 4. Rodzice (Opiekunowie prawni dziecka) mają obowiązek przestrzegać postanowień statutu. 

III Żłobek a zdrowie dziecka

 1. Żłobek nie prowadzi opieki medycznej. Odpowiedzialność za wykonanie  w odpowiednim terminie wszelkich zabiegów i procesów medycznych związanych ze zdrowiem dzieci między innymi szczepień ochronnych spoczywa na Rodzicach (Opiekunach prawnych dziecka). 
 2. Obowiązkiem Rodziców (Opiekunów prawnych dziecka) jest przyprowadzenie do Żłobka dzieci zdrowych. Nie przyprowadzamy dzieci, które: 
 • mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii), 
 • są przeziębione lub chore, 
 • są w trakcie leczenia antybiotykowego, 
 • mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby. 
 1. Nie praktykujemy podawania dzieciom typowych leków przynoszonych z domu; podajemy wyłącznie, za pisemnym upoważnieniem Rodziców (Opiekunów prawnych dziecka) i alergologa oraz za zgodą dyrekcji, leki na alergie. 
 2. W przypadku kataru i kaszlu alergicznego Rodzice (Opiekunowie prawni dziecka) zobowiązani są przedstawić stosowne zaświadczenie od lekarza alergologa z wyszczególnieniem rodzaju alergii. 
 3. Obowiązkiem Rodzica (Opiekuna prawnego dziecka), w przypadku alergii pokarmowej, jest dostarczenie pełnej listy produktów uczulających dziecko na zaświadczeniu  wystawionym przez specjalistę.
 4. Obowiązkiem Rodzica (Opiekuna  prawnego dziecka), w przypadku atopowego zapalenia skóry i alergii wziewnych, jest dostarczenie preparatów i instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia objawów.
 5. Obowiązkiem opiekuna jest przestrzeganie diety dzieci alergicznych i metod postępowania, pod warunkiem, że zostało to pisemnie zgłoszone przez Rodziców (Opiekunów prawnych dziecka).
 6. Obowiązkiem opiekuna jest natychmiastowe powiadamianie Rodziców (Opiekunów prawnych dziecka) jeśli stwierdzi on, że dziecko źle się czuje, obowiązkiem Rodziców (Opiekunów) jest dbałość o aktualizowanie wszelkich zmian numerów telefonów kontaktowych.
 7. Obowiązkiem Rodziców (Opiekunów prawnych dziecka), po otrzymaniu informacji, jest jak najszybszy odbiór dziecka, jeśli nauczyciel stwierdzi, że dziecko źle się czuje lub ma objawy przeziębienia. 
 8. Opiekun w żłobku na prawo nie przyjąć dziecko do żłobka danego dnia, jeśli zauważy, że dziecko wykazuje objawy choroby (m.in. katar, kaszel).
 9. Na dwór wychodzimy codziennie chyba, że: 
 • wieje silny wiatr, 
 • pada deszcz, deszcz ze śniegiem, jest śnieżyca, 
 • temperatura jest niższa od -10 st. C, 
 • na placu zabaw znajdują się kałuże i jest bardzo mokro lub ślisko, 
 • zaistnieją inne warunki pogodowe nie sprzyjające do wyjścia na zewnątrz. 

Dziecko przyprowadzone do Żłobka, z założenia jest zdrowe i w związku z tym może wyjść na plac zabaw, spacer. 

IV Prawa i obowiązki dziecka

 1. Akceptacji takim jakie jest. 
 2. Spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje. 
 3. Indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju. 
 4. Aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi. 
 5. Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy. 
 6. Zabawy i wyboru towarzyszy zabaw. 
 7. Bliskości osób odpowiedzialnych, życzliwie nastawionych i zaangażowanych, do których może się zwrócić. 
 8. Badania i eksperymentowania. 
 9. Doświadczania konsekwencji własnego zachowania, ograniczonego względami bezpieczeństwa. 
 10. Różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia. 
 11. Snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie „na rozkaz”. 
 12. Jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również ma prawo do nauki  i regulowania własnych potrzeb. 

 V Opłaty

 1. Pobyt dziecka w Żłobku finansowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawa zgodnie z umową do dnia 31.08.2022 r.
 2. Rodzice pokrywają koszt wyżywienia w Żłobku bezpośrednio do firmy cateringowej.
 3. Dzienna stawka wyżywienia zgodna jest z Uchwałą nr XXII/607/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawa z dnia 28.11.2019 r.
 4. Posiłki zamawiane są przez Rodziców poprzez elektroniczny system do zamawiania posiłków zgodnie z regulaminem.