Regulamin przedszkola

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY

PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO „NASZE ANANASY” 

 W WARSZAWIE

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1

Regulamin organizacyjny Przedszkola Publicznego „Nasze Ananasy” w Warszawie, zwany dalej Regulaminem określa organizację i zasady funkcjonowania Przedszkola, a w szczególności:

 1. strukturę organizacyjną,
 2. zakres działania poszczególnych organów Przedszkola.
 • 2

Przedszkole jest placówką prowadzoną przez KJ3 Edukacja Sp. z o.o.

 • 3

Działalnością Przedszkola Publicznego kieruje Dyrektor.

 • 4

Przedszkole działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, statutu, niniejszego Regulaminu oraz aktów prawnych wydanych przez ministra właściwego do spraw oświaty oraz samorządu terytorialnego.

 • 5

Siedziba Przedszkola znajduje się w Warszawie, przy ul. Powstańców Śląskich 9.

 • 6

Przedszkole jest placówką , której działalność finansowana jest: 

 1. z dotacji przyznawanej przez Urząd Miasta Warszawa na każdego wychowanka placówki,
 2. przez rodziców w formie opłat za wyżywienie dziecka w przedszkolu,
 3. z dobrowolnych, comiesięcznych składek na Radę Rodziców.

Rozdział II

ZASADY  KIEROWANIA  PRZEDSZKOLEM

 • 1
 1. Dyrektor działa w imieniu pracodawcy.
 2. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 3. Dyrektor kieruje Przedszkolem poprzez wydawanie zarządzeń oraz poleceń służbowych.
 • 2
 1. Organami Przedszkola są:
 1. Dyrektor Przedszkola,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców.
 1. Szczegółowe kompetencje, zasady współdziałania organów określa Statut Przedszkola.
 2. Rada Pedagogiczna zadania statutowe realizuje w oparciu o Regulamin Rady Pedagogicznej.
 3. Rada Rodziców zadania statutowe realizuje w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.
 • 3

Nadzór nad Przedszkolem sprawowany jest przez:

 1. organ prowadzący – KJ3 Edukacja Sp. z o.o.,
 2. organ nadzoru pedagogicznego – Kurator Oświaty w Warszawie.
 • 4

W celu zapewnienia realizacji przez Przedszkole zadań o szczególnym znaczeniu, Dyrektor może w drodze zarządzenia powołać zespół zadaniowy, w skład którego mogą wchodzić pracownicy i rodzice wychowanków.

 • 5

Przedszkole działa w oparciu o następujące zasady:

 1. praworządności,
 2. służebności wobec społeczeństwa,
 3. racjonalnego gospodarowania mieniem,
 4. jednoosobowego kierownictwa,
 5. kontroli wewnętrznej,
 6. podziału zadań pomiędzy personelem, zgodnie z kompetencjami,
 7. wzajemnego współdziałania.
 • 6
 1. Pracownicy Przedszkola zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków i zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Wszyscy pracownicy Przedszkola są zobowiązani do współdziałania ze sobą w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.
 3. Gospodarowanie środkami rzeczowymi i majątkiem odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem Przedszkola. 
 4. Zakupy i remonty bieżące są realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

Rozdział III

ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole jest czynne w godzinach 7.00 – 17.00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Ponadto Przedszkole jest zamknięte nie dłużej niż dwa tygodnie w okresie wakacji. 

W dniu 24.12 i 31.12 Przedszkole jest czynne w godzinach 7.00-14.00.

 1. Przedszkole zastrzega sobie zmianę godzin pracy w dni poprzedzające dni wolne, tzw. długie weekendy. Jeśli liczba Dzieci w Przedszkolu nie przekracza dziesięciu dzieci- placówka pozostaje zamknięta.

Rozdział IV

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają i odbierają dzieci z Przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do Przedszkola i z Przedszkola do domu.
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z Przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej.
 3. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe).
 4. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany Dyrektor Przedszkola lub jego zastępca. W takiej sytuacji Przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z Rodzicami (opiekunami prawnymi).
 5. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy Przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałym fakcie.
 6. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godz.
 7. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicem (prawnym opiekunem).
 8. Życzenie rodzica dotyczące nie odbierania dziecka przez drugiego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

Rozdział V

WYŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU

 1. Posiłki w przedszkolu zapewnia firma Cateringowa Best Catering. Rodzic zamawia/odwołuje posiłki dla swojego dziecka poprzez elektroniczny system STARTEDU zgodnie z regulaminem zamieszczonym na platformie.

Rozdział VI

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

 • 1

Prawa Rodziców

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) mają w szczególności prawo do rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie.
 2. Pomocy ze strony Przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną.
 3. Pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą.
 4. Zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy Przedszkola.
 • 2

Obowiązki Rodziców

 1. Do Przedszkola należy przyprowadzać dzieci czyste (dotyczy higieny osobistej i ubrania), zdrowe bez objawów chorobowych.
 2. Każdą nieobecność dziecka należy zgłosić, usprawiedliwić (poinformować o przyczynie nieobecności w Przedszkolu).
 3. Po dłuższej chorobie dziecka (ponad 3 dni) należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do Przedszkola.
 4. W przypadku zgłoszenia przez nauczycielkę choroby dziecka należy jak najszybciej odebrać dziecko z Przedszkola.
 5. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka.
 6. W przypadku stwierdzenia u dziecka choroby zakaźnej rodzice zobowiązani są do powiadomienia o tym nauczyciela grupy lub Dyrektora placówki.
 7. W Przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków.
 8. W Przedszkolu nie mogą być stosowane żadne zabiegi lekarskie bez uprzedniego porozumienia z rodzicami.
 9. Rodzice są zobowiązani do zapoznawania się z informacjami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń dla rodziców.
 10. Informowania nauczycieli o każdorazowej zmianie adresu i numeru telefonu kontaktowego.
 11. Na rodzicach (opiekunach prawnych) dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa obowiązek m.in. do udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie.
 12. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia dzieciom 6-letnim regularnego uczęszczanie na zajęcia, kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 13. Dzieci nie mogą przynosić do Przedszkola dodatkowych posiłków, słodyczy i napojów, owoców itd.
 14. Wszystkie rzeczy dziecka powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem.
 15. Za zabawki i inne rzeczy przyniesione przez dzieci do Przedszkola, a także biżuterię ze złota i srebra) Przedszkole nie odpowiada.
 16. Rodzice zobowiązani są do uczestnictwa w zebraniach organizowanych przez Przedszkole, a także do konsultacji z nauczycielem prowadzącym grupę.
 17. Dla bezpieczeństwa dziecka Rodzic nie powinien zgadzać się na przynoszenie do Przedszkola przez dziecko zabawek składających się z bardzo małych elementów, np. klocki lego.
 18. Uwagi i zastrzeżenia Rodzice winni składać do Dyrektora Przedszkola lub jednostek nadrzędnych.

Rozdział VII

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 • 1
 1. Przedszkolem kieruje Dyrektor.
 2. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Przedszkola zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa.
 3. Nieobecnego Dyrektora zastępuje inny nauczyciel.
 4. Do kompetencji nauczyciela zastępującego Dyrektora należy:
 1. decydowanie w sprawach bieżącej organizacji pracy pracowników mające na celu sprawne i bezpieczne funkcjonowanie Przedszkola,
 2. podpisywanie dokumentów budżetowych, finansowych, kadrowych w celu zachowania ciągłości działalności jednostki i tylko w pilnych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu tej czynności z Dyrektorem i uzyskaniu jego zgody.
 1. W razie długotrwałej nieobecności Dyrektora jego tymczasowe obowiązki przejmuje osoba wyznaczona przez organ prowadzący.
 2. Struktura organizacyjna Przedszkola:
 1. Dyrektor – kierownik jednostki,
 2. pracownicy pedagogiczni:  nauczyciele.
 • 2
 1. Personel Przedszkola podlega bezpośrednio Dyrektorowi.
 2. Przydział zadań na poszczególne stanowiska pracy określają zakresy czynności zatwierdzone przez Dyrektora.
 3. Wielkość zatrudnienia w Przedszkolu ustala Dyrektor zgodnie z przepisami, porozumieniu z organem prowadzącym.
 4. Jednoosobowe kierownictwo polega na obowiązku wykonywania poleceń bezpośredniego przełożonego wynikających ze służbowego podporządkowania.
 • 3
 1. Zakres zadań i obowiązków pracowników Przedszkola został określony w statucie jednostki.
 2. Szczegółowy podział zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określają zakresy czynności zatwierdzone przez Dyrektora i przyjęte do realizacji przez pracowników.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1

Wszyscy pracownicy przedszkola w ramach swoich kompetencji w zakresie przewidzianym indywidualnym zakresem czynności ponoszą odpowiedzialność za merytoryczną i formalną prawidłowość prowadzonej dokumentacji oraz jakość wykonywanych zadań w ramach swoich kompetencji.

 • 2

Wszyscy pracownicy Przedszkola ponoszą odpowiedzialność za powierzone im mienie, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 • 3

Regulamin organizacyjny wprowadza się w życie Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola Publicznego „Nasze Ananasy”.

 • 4

Wprowadzenie zmian do niniejszego Regulaminu może nastąpić w trybie właściwym dla jego ustalenia.

ananas ananas ananas ananas ananas ananas ananas ananas ananas ananas ananas