Metody pracy

„Akceptuj, toleruj, wspieraj” wydają nam się najwłaściwszymi wskazaniami do pracy z dzieckiem.
Wykorzystujemy metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne- Metoda prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej – Dziecięca Matematyka, metoda Dobrego Startu, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – zabawy ruchowe, metoda  K.Orffa, pedagogika zabawy, Kinezjologia Edukacyjna Dennisona, bajkoterapia, drama, pantomima, rozwój inteligencji wielorakich itp.
Uatrakcyjniamy i wzbogacamy treści przekazywane dzieciom poprzez realizację programów własnych: program adaptacyjny, program profilaktyczno- wychowawczy i programy autorskie. Dzieci uczestniczą w ciekawych i rozwijających aktywność ruchową formach edukacyjnych
takich jak m.in.: bale: andrzejkowy, karnawałowy, koncerty, teatrzyki, warsztaty.

W ramach rozwijania uzdolnień i zainteresowań, wychowankowie są przygotowywani do różnego rodzaju konkursów na terenie dzielnicy i miasta. Zadaniem naszym jest dążenie do wszechstronnego rozwoju dziecka. Dzieci zdolne oraz wymagające wsparcia objęte są pomocą psychologiczno- pedagogiczną, udzielaną przez zespół nauczycieli i specjalistów.

Realizacja tego zadania odbywa się we współpracy z rodzicami.

ananas ananas ananas ananas ananas ananas ananas ananas ananas ananas ananas