Cele Żłobka „NASZE ANANASY”

 • Bezpieczeństwo, komfortowe warunki, doskonała lokalizacja, wykształcony personel, program dydaktyczno – wychowawczy.

 • Dbanie o pogodny nastrój i pełną życzliwości atmosferę.

 • Przestrzeganie ustalonego planu dnia dziecka.

 • Dostarczanie dziecku odpowiednich bodźców rozwojowych.

 • Dostarczanie dziecku okazji do stawania się coraz bardziej samodzielnym i zaradnym.

 • Kształtowanie charakteru dziecka poprzez wyrabianie życzliwego stosunku do świata i ludzi.

 • Najwyższym celem, jaki stawia sobie personel, jest dobro dziecka.

WIZJA I MISJA ŻŁOBKA

 • Stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspokajania potrzeb oraz wyzwalania aktywności dziecka.
 • Wyposażamy wychowanków w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w dalszym życiu.
 • Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów na miarę ich indywidualnych możliwości i radzenia sobie z trudnościami.
 • Wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
 • Stwarzamy atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się i uczy, przyzwyczaja do odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych osób.
 • Zapewniamy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka w życzliwej atmosferze, a także rozwijamy ich zainteresowania.
 • Kształtujemy i rozwijamy postawy twórcze swoich wychowanków, stosujemy metody aktywizujące i rozwijające zdolność twórczego myślenia.
 • Wyrabiamy w wychowankach postawę śmiałą, otwartą i twórczą wobec ludzi i otaczającego świata.
 • Kształtujemy poczucie przynależności społecznej i patriotycznej.
 • Tworzymy żłobek wyposażony w pomoce dydaktyczne oraz funkcjonalnie i estetycznie urządzony plac zabaw stwarzający okazję do bezpiecznych zabaw twórczych.
 • Oferujemy pomoc specjalistyczną (psychologiczną i logopedyczną).