Procedura zdrowia

Procedura dotycząca zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci w Żłobku Niepublicznym „Nasze Ananasy”w Warszawie
Podstawa prawna: Statut Żłobka, Regulamin organizacyjny

1.Cel procedury

Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania, w tym ochrona zdrowia dziecka w żłobku.

2.Zakres procedury

Dokument reguluje zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu dziecka w żłobku, sposoby  monitorowania oraz uprawnienia i obowiązki opiekunów oraz rodziców w stosunku do chorych dzieci.

3.Osoby objęte procedurą

Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice, opiekunowie prawni, osoby upoważnione  i pracownicy żłobka.

4.Opis procedury

 • Rodzice przyprowadzają do żłobka tylko dzieci zdrowe.
 • W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach (złamania, zabiegi chirurgiczne, inne) dziecko nie może uczęszczać do żłobka do czasu całkowitego wyleczenia.
 • Rodzice mają obowiązek zgłaszania do dyrektora lub pielęgniarki wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.
 • Opiekunki na bieżąco podają rodzicom informację o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w żłobku.
 • W czasie pobytu dziecka w żłobku, w przypadku zaobserwowania, wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów  złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w placówce opiekunka lub pielęgniarka ma obowiązek powiadomienia telefonicznego rodzica/opiekuna prawnego oraz poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka.
 • Po otrzymaniu od opiekunki, pielęgniarki lub dyrektora  informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z żłobka, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.Rodzic powinien odebrać chore dziecko w ciągu jednej godziny.
 • W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, opiekunka, pielęgniarka lub dyrektor podejmują wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.
 • W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, lub w razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie żłobka i poza nim opiekunka, pielęgniarka, jest zobowiązana natychmiast powiadomić dyrektora oraz:
 1. zapewnić udzielenie pierwszej pomocy,
 2. zawiadomić rodziców, prawnych opiekunów dziecka,
 3. podjąć środki zapobiegawcze w stosunku do innych dzieci,
 4. w razie potrzeby wezwać Pogotowie Ratunkowe,
 5. zawsze gdy wypadek jest ciężki, powiadomić organ prowadzący i prokuraturę.
 • W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej żłobek żąda od rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
 • W przypadku chorób dziecka, po zakończonym leczeniu rodzic przynosi do żłobka zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest już całkowicie wyleczone. Zapobiega się w ten sposób uczęszczaniu do żłobka dzieci niedoleczonych które mogą zarażać dzieci zdrowe.
 • Stwierdzone alergie pokarmowe i związane z tym szczególne wymagania żywieniowe należy zgłaszać do pielęgniarki lub dyrektora (tylko wtedy będą przestrzegane). Żłobek w zapewnia wtedy przestrzeganie diety u dzieci zgodnie ze wskazaniami lekarskimi.
 • W żłobku nie podaje się dzieciom żadnych leków.
 • W przypadku, gdy do żłobka uczęszczają dzieci z chorobami przewlekłymi i występuje konieczność stałego podawania leków, stosuje się odrębną procedurę.
 • Pomieszczenia żłobka, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się dokładnie w czasie pobytu dzieci na powietrzu, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Ubiór dziecka oraz obuwie zamienne, powinny być wygodne, praktyczne, bezpieczne oraz dostosowane do warunków atmosferycznych, w tym umożliwiające codzienny pobyt dziecka na powietrzu.  Wskazane jest, szczególnie w grupach młodszych, pozostawienie przez rodziców „zapasowych” części garderoby oraz pieluch i środków pielęgnacyjnych.
 • Zabrania się ubierania dzieciom szelek, pasków z metalowymi klamrami, kapci „bez pięt” oraz wartościowej biżuterii, w tym łańcuszków, bransoletek, kolczyków, pierścionków.

Zmian w niniejszej procedurze dokonuje dyrektor w formie pisemnej.

Procedura przyjęta do realizacji w Niepublicznym Żłobku „ Nasze Ananasy”

Procedura obowiązuje od dnia 14.11.2016