Procedura postępowania w sytuacji próby odebrania dziecka przez opiekuna „POD WPŁYWEM” w Żłobku Niepublicznym „NASZE ANANASY”*

* PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PRÓBY ODEBRANIA DZIECKA PRZEZ RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA WOBEC, KTÓREGO ISTNIEJE DOMNIEMANIE, ŻE MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ ON POD WPŁYWEM ALKOHOLU/NARKOTYKÓW W NIEPUBLICZNYM ŻŁOBKU „NASZE ANANASY”

  1. Opiekunka, pielęgniarka lub inny pracownik żłobka nie może powierzyć opieki nad dzieckiem osobie, wobec której istnieje domniemanie, że może znajdować się ona pod wpływem alkoholu.
  2. O fakcie, zgłoszenia się po dziecko rodzica/ prawnego opiekuna wobec którego istnieje domniemanie, że znajduje się on w stanie nietrzeźwym należy bezzwłocznie powiadomić dyrektora żłobka.
  3. Nauczyciel lub inny pracownik żłobka nakazuje osobie nietrzeźwej opuszczenie terenu placówki. Jeżeli osoba nietrzeźwa odmawia opuszczenia terenu żłobka i  ta sytuacją powoduje naruszenie spokoju i bezpieczeństwa, dyrektor lub w razie jego nieobecności inny pracownik żłobka, wzywa policję.
  4. Opiekunka lub pielęgniarka zobowiązana jest poinformować drugiego z rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji i konieczności osobistego zgłoszenia się po dziecko lub zgłoszenia się osoby upoważnionej (wskazanej pisemnie).
  5. W sytuacji, gdy w wyznaczonym czasie nie pojawi się po odbiór trzeźwy rodzic/opiekun prawny dyrektor lub nauczyciel wzywa policję.
  6. Gdy sytuacja zgłaszania się rodzica/ prawnego opiekuna po dziecko w stanie wskazującym na spożycie alkoholu będzie się powtarzała, dyrektor pisemnie informuje policję, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz wydział Rodzinnego Sądu Rejonowego.

Zmian w niniejszej procedurze dokonuje dyrektor w formie pisemnej.

Procedura przyjęta do realizacji w Niepublicznym Żłobku „Nasze Ananasy” w Warszawie

Procedura obowiązuje od dnia  14.11.2016 roku