Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

z Niepublicznego Żłobka „Nasze Ananasy”
Podstawa prawna: Statut Żłobka

Procedura:

 • Dzieci są przyprowadzane do żłobka i odbierane ze żłobka przez rodziców (opiekunów prawnych) lub osoby upoważnione.
 • Rodzice, opiekunowie, osoby upoważnione są odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci w drodze do żłobka i ze żłobka do domu.
 • Rodzice osobiście powierzają dziecko opiekunowi.
 • Dzieci przyprowadzane są w godzinach porannych.
 • Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do żłobka dzieci zdrowe i czyste.
 • Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców(opiekunów prawnych), zdolne do podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji żłobka. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.
 • Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze żłobka przez upoważnioną przez nich osobę.
 • Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – opiekunka lub pielęgniarka zobowiązane są do wylegitymowania tej osoby.
 • Opiekunki każdej grupy jest zobowiązane są do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania, miejsca pracy i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.
 • Odbiór dziecka następuje w grupach od godz 13.00 do godz. 17.00.
 • Na terenie szatni, z chwilą oddania dziecka rodzicom (opiekunom prawnym) lub osobie upoważnionej – za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby.
 • Żłobek może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel żłobka ma obowiązek zatrzymać dziecko w żłobku do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor.
 • Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 • W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy żłobka opiekunka lub pielęgniarka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.
 • Po upływie tego czasu opiekunka powiadamia dyrektora żłobka.
 • Dyrektor żłobka podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
 • W przypadku braku możliwości odbioru dziecka ze żłobka (w godzinach pracy żłobka – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.

Z przebiegu zaistniałej sytuacji opiekunka lub pielęgniarka sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora.

Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostają zapoznani wszyscy pracownicy żłobka  oraz Rodzice.

Potwierdzenia stanowią podpisy  pod procedurą.

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników żłobka i  rodziców dzieci uczęszczających do żłobka oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.

Zmian w niniejszej procedurze dokonuje dyrektor w formie pisemnej.

Procedura przyjęta do realizacji w Niepublicznym Żłobku „Nasze Ananasy” w Warszawie

Procedura obowiązuje od dnia 18.05.2020