Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych osoby upoważnionej do odbioru dziecka z Żłobka Niepublicznego „NASZE ANANASY”

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)- zwanej dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych i dziecka jest  firma KJ3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  01-381 przy  ul. Powstańców Śląskich 9, e-mail: dyrektor@naszeananasy.pl , tel. 575-195-897.
  2. W ramach wykonywania obowiązków zawartych w umowie, Administrator przetwarza dane osobowe, w celu możliwości identyfikacji osoby, która została wskazana, jako uprawniona do odbioru dziecka, przez jego rodziców lub opiekunów prawnych.
  3. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane administratorowi danych przez rodziców dziecka.
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 2 odbiorcą Pani/Pana danych będzie KJ3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-381 przy ul. Powstańców Śląskich 9. Dane nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z aktualnymi przepisami prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązku przepisów prawa.
  7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem z obowiązkiem prawa.
  8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w  KJ3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-381 przy ul. Powstańców Śląskich 9 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
  9. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.