Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – Rodzice

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)- zwanej dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych i dziecka jest firma KJ3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , 01-381 przy  Powstańców Śląskich 9, e-mail: dyrektor@naszeananasy.pl , tel. 575-195-897.
 2. W ramach wykonywania obowiązków, Niepubliczny Żłobek „Nasze Ananasy” przetwarza dane osobowe dziecka i rodziców lub opiekunów prawnych, w celu realizacji zadań opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji realizacji tych zadań, zgodnie z zawartą umową. W tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. B oraz C.

  W niektórych przypadkach podstawą do przetwarzania danych osobowych dziecka jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego (art. 6  ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgoda taka może dotyczyć na przykład publikacji wizerunku dziecka, przetwarzanie danych wrażliwych dziecka.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 2 odbiorcą Pani/Pana danych oraz danych Pani/Pana dziecka będzie KJ3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , 01-381 przy  Powstańców Śląskich 9. Dane nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.
 4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane przez okres zgodny z aktualnymi przepisami prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązku przepisów prawa.
 6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem z obowiązkiem prawa.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w KJ3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , 01-381 przy Powstańców Śląskich 9 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka ma charakter dobrowolny. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
 9. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.