Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – Rodzice

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)- zwanej dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych i dziecka jest Dyrektor Przedszkola Publicznego „Nasze Ananasy” , 01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 9, e-mail: dyrektor@naszeananasy.pl , tel. 575-195-897
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Mariusz Andrzejewski, kontakt e-mail: ido@pl , tradycyjna korespondencja na adres Administratora danych wskazany w pkt. 1 z dopiskiem IOD.
 3. W ramach wykonywania ustawowych obowiązków, przedszkole przetwarza dane osobowe dziecka i rodziców lub opiekunów prawnych, w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji realizacji tych zadań, zgodnie z zawartą umową. W tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. B oraz C oraz art. 9 ust. 2 lit. g
  W niektórych przypadkach podstawą do przetwarzania danych osobowych dziecka jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego (art. 6  ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgoda taka może dotyczyć na przykład publikacji wizerunku dziecka, przetwarzanie danych wrażliwych dziecka,  a także wymienionych w art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznym dziecka).
 4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu realizacji umowy edukacji przedszkolnej, czyli realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych oraz danych Pani/Pana dziecka będzie Przedszkole Publiczne „Nasze Ananasy”, Urząd Miasta Warszawa, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Minister Edukacji Narodowej w Systemie Informacji Oświatowej. Dane nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.
 6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane przez okres zgodny z aktualnymi przepisami prawa m.in. Prawo Oświatowe.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązku przepisów prawa.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem z obowiązkiem prawa.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkolu Publicznym „Nasze Ananasy” przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka ma charakter dobrowolny. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy przedszkolnej i prowadzenia edukacji przedszkolnej Pani/Pana dziecka.
 11. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.