Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych osoby upoważnionej do odbioru dziecka z przedszkola

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanej dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych i dziecka jest Dyrektor Przedszkola Publicznego „Nasze Ananasy”, 01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 9, e-mail: dyrektor@naszeananasy.pl, tel. 575-195-897

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Mariusz Andrzejewski, kontakt e-mail: ido@naszeananasy.pl, tradycyjna korespondencja na adres Administratora danych wskazany w pkt. 1 z dopiskiem IOD.

3) W ramach wykonywania ustawowych obowiązków, przedszkole przetwarza dane osobowe, w celu możliwości identyfikacji osoby, która została wskazana, jako uprawniona do odbioru dziecka, przez jego rodziców lub opiekunów prawnych.

4) Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane administratorowi danych przez rodziców dziecka.

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych będzie Przedszkole Publiczne „Nasze Ananasy”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z aktualnymi przepisami prawa.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązku przepisów prawa.

8) W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem z obowiązkiem prawa.

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkolu Publicznym „Nasze Ananasy” przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

10) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.